Indvindingsopland og Grundvand

indvindingsopland sevel

Indvindingsopland for Sevel vandværk

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra. Den grå skravering på kortet viser det skønnede indvindingsopland for vandværket.

Af kortet ses, at indvindingsoplandet deles med nabovandværket Djeld.
Kortet er fra kommuneplan 2013

Boringerne

Vandværkets 2 indvindingsboringer er placeret tæt på vandværket.

Boringerne indvinder fra en dybde på ca. 110 m under jordoverfladen.

Over grundvandet er der på vores egn et meget tykt lerlag, som beskytter grundvandet.

Vi har da heller ikke antydning af menneskeskabt forurening i vandet.

Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat), industri og parcelhushaver m.m.

Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at undgå forurening af enhver art.

Er du landmand opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.