Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling d. 21. marts 2017

1. Formandens velkomst og valg af dirigent.

2. Formandens Beretning (findes på hjemmesiden 7 dage før)

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (findes på hjemmesiden 7 dage før)

4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er: Frede Nørgaard, Per Bjørnkjær og Poul Erik Andersen.

Frede Nørgaard og Poul Erik Andersen. Begge modtager genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg.
Per Bjørnkjær modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår som nyvalg Bodil Jakobsen.

På valg som suppleant er: Niels Chr. Jepsen og Erik Mejdal. Begge modtager genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg

5. Valg af revisorer.
På valg er: Lars Frederiksen og Søren Færk.
Begge modtager genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg.
Revisor suppleant Knud Madsen er på valg, og modtager genvalg.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.