Referat fra generalforsamling på Sevel Kro d. 21/3 2017

Der var mødt 55 deltagere.

  1. Velkomst ved formand og valg af ordstyrer. Per Hansen valgt.
  2. Formandens beretning.

Der henvises til beretningen andetsteds her på siden.

  1. Det reviderede regnskab til godkendelse.

Der henvises til årsrapporten andetsteds på siden.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er Frede Nørgaard, Poul Erik Andersen og Per Bjørnkjær.
De to førstnævnte modtog genvalg. I stedet for Per Bjørnkjær blev Bodil Jakobsen nyvalgt.

Der var genvalg af suppleanterne Erik Mejdal og Niels Chr. Jepsen.

  1. Valg af revisorer

Søren Færk og Lars Frederiksen blev genvalgt og ligeledes suppleant Knud Madsen

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Eventuelt.

Enkelte kommentarer og ros fra Hans Linde.


Konstituering efter generalforsamlingen.

Formand                 Frede Nørgaard

Næstformand        Bodil Jakobsen

Kasserer                  Peder Nørgaard

Sekretær                 Niels Krogager

Vandværkspasser Poul Erik Andersen

Bodil stiller op til bestyrelsen i det evt. kommende vandråd for Holstebro kommune.

,