Referat fra generalforsamling 2018

Generalforsamling i Sevel Vand amba. den 20.03 2018..

Der var ca 45 deltagere til generalforsamlingen som blev afholdt på Sevel kro. 
Formanden Frede Nørgaard bød velkommen og Per Hansen blev valgt som ordstyrer.
Formanden kunne berette om et roligt år uden de store udgifter og der er i året oppumpet 128563 m3 råvand, brugt 3380 til filterskylning.  Udpumpet 124985 m3 og solgt 123484m3 (summen af 364 målere).  Det giver et ledningstab på 1,2 % som er meget tilfredsstillende lavt. Formanden orienterede om fremtidige tiltag.
Der blev stillet spørgsmål til overvågnings udstyr til forbrugere.
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Vandprisen fortsætte uændret efter taksten vedtaget i 2008.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab, revisionspåtegning fra den externe revisor og lokale revisorer var OK.
Kasseren gennemgik det revidere regnskab.
Som viste et mindre overskud.
Regnskab og beretning blev godkendt af de fremmødte.
Punkt 6 blev flyttet til punkt 4 da der var kommet et forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen. Forslaget blev sendt til skriftligt afstemning, alle stemte imod forslaget som dermed faldt.
Valg til bestyrelse og suppleanter: På valg var Peder Nørgaard og Niels Krogager, som modtog valg, der var genvalg til dem begge. Ligeledes til suppleanterne Erik Mejdal og Niels Christian Jepsen.
Valg af revisorer, Søren Færk og Lars Fredriksen var på valg, de modtog også genvalg.
Valg af revisor suppleant Knud Madsen som også modtog genvalg.
Under evt. blev der diskuteret om evt. blødgøringsanlæg, om dét måske var noget der skulle indkøbes samlet. Peder Nørgaard underrettede om de nye prøveudtagnings regler.
Formanden sluttede aftenen af med at takke Peder Nørgaard for hans store indsats gennem 40 år.

Beretning og regnskab kan hentes på hjemmesiden Sevelvand.dk.