Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Information

Sevel Vandværk blev startet/stiftet i 1928 af bl.a.  kromand Mads Hansen;   købm. Johs. Gade;   murerm. Kølbæk;   købm.Larsen.   Første formand var Chr. Plougmann.
Der var 13 forbrugere.

Værket havde sin første placering  i Kr. Målers have, Djeldvej 1.  Det flyttedes i 1931 til Martin Jensens ejendom, Vesterled 46.  Begge steder er stadig de gamle brønde og underjordiske rum.

I 1949 opførtes den nuværende bygning og rentvandstank på Vesterled 20. Det var da med åbne iltnings-/ rensebassiner og hydrofordrift. Værket er derfra  løbende udvidet kapacitetsmæssigt, og fulgt med byens udvikling.

I start halvfjerserne skete den første større modernisering med lukkede filtre og nye frekvensstyrede pumper. D.v.s. der var kun én pumpe, der var frekvensstyret, de to andre kørte on/off efter behovet. Frekvensomformeren var en kæmpemæssig oliefyldt  Danfoss-sag,  med køleribber.

I 2006 overgik vi til elektronisk databehandling. Meget godt hjulpet på vej af Annette i Brovst, senere Vandværkernes regnskabskontor. Dette skylder vi at sige en stor tak for, og spalten her må være velegnet.

Fra 2005 og til nu har værket gennemgået sin største fornyelse, idet alt er skiftet til nyeste tekniske standard. Ind- og udpumning, vandbehandling, elinstallation med total overvågning og alarmer.

Udbygning af ledningsnettet samt fornyelsen på værket har vi klaret indenfor rammerne af vore vand- og tilslutningspriser. Vi har ikke haft brug for at optage lån.

Værket skiftede i 2011 selskabsform fra I/S til a.m.b.a, — som alle andre. Lidt en dille – måske –

Ved samme lejlighed ændredes navnet til det nemmere i elektronisk form:   SEVEL VAND  a.m.b.a.

Forsyningssikkerheden har vi forbedret væsentlig med en sammenkobling til Herrup Vandværk samt installation af en selvstartende generator. På ønskesedlen til fremtidige forbedringer på denne  front står en tredje boring på en placering et stykke fra vore to nuværende boringer, samt et parallelt filteranlæg. Vi byggede i 2010 en ekstra rentvandstank, og renoverede den gamle fra 1949. Begge tanke kan bruges alene.

Den første egentlige udvidelse ud af byen, skete på Hustedvej, da en række  lodsejere ønskede at blive koblet på. Dette skete i kke uden sværdslag i den siddende bestyrelse, da de ældre ikke ønskede at ledningsnettet skulle række ud over bygrænsen. Efter lidt omrokeringer i bestyrelsen  kom der dog gang i gravearbejdet, og den lidt større tilslutning blev gennemført. Siden da er rørlægningen ud til de yderste hjørner af værkets, af kommunen udpegede, forsyningsområde  gennemført,  og der er i dag 336 forbrugere, fordelt på byen, en del  landbrug og minkfarme, slagteri  samt alm. husstande. Der er stadig en del potentielle nye forbrugere, med en tilgang 2-3 stykker om året. Vi sælger ca. 100.000 m³ årligt.

Vi indførte, som nogen af de første små værker, vandmålere i 1992. Igen ikke uden lidt slagsmål. Men målerne  kom på, og forbruget faldt drastisk, og  ingen har senere været kede af denne meget mere retfærdige fordeling,  i særdeleshed ikke,  da vand blev skatteobjekt.  Vi er nu klar til at tage de første fjernaflæste målere i drift.

Vandkvaliteten har vi aldrig haft problemer med, af nævneværdig karakter.
Da vi af kommunen er udpeget som primær vandværk, med forsyningspligt til flere nabovandværker, føler vi os i denne sag lidt efterladt af reglerne. Vi spørger, om det kan være rimeligt, at vore 336 forbrugere, skal bekoste kapacitet på værk og ledningsnet til en forpligtigelse, som der måske aldrig bliver brug for.  Forsyningssikkerheden investerer vi gerne i, den har vi selv brug for.

Name: sevel-vandvaerk.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net