Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Meddelelser

Referat fra generalforsamling 2018
Generalforsamling i Sevel Vand amba. den 20.03 2018.
Der var ca 45 deltagere til generalforsamlingen, som blev afholdt på Sevel kro. Formanden Frede Nørgaard bød velkommen og Per Hansen blev valgt som ordstyrer.Formanden kunne berette om et roligt år uden de store udgifter og der er i året oppumpet 128563 m3 råvand, brugt 3380 til filterskylning.  Udpumpet 124985 m3 og solgt 123484m3 (summen af 364 målere).  Det giver et ledningstab på 1,2 % som er meget tilfredsstillende lavt. Formanden orienterede om fremtidige tiltag.Der blev stillet spørgsmål til overvågnings udstyr til forbrugere.Bestyrelsen arbejder videre med dette.Vandprisen fortsætte uændret efter taksten vedtaget i 2008.Fremlæggelse af det reviderede regnskab, revisionspåtegning fra den externe revisor og lokale revisorer var OK.Kasseren gennemgik det revidere regnskab.Som viste et mindre overskud.Regnskab og beretning blev godkendt af de fremmødte.Punkt 6 blev flyttet til punkt 4 da der var kommet et forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen. Forslaget blev sendt til skriftligt afstemning, alle stemte imod forslaget som dermed faldt.Valg til bestyrelse og suppleanter: På valg var Peder Nørgaard og Niels Krogager, som modtog valg, der var genvalg til dem begge. Ligeledes til suppleanterne Erik Mejdal og Niels Christian Jepsen.Valg af revisorer, Søren Færk og Lars Fredriksen var på valg, de modtog også genvalg.Valg af revisor suppleant Knud Madsen som også modtog genvalg.Under evt. blev der diskuteret om evt. blødgøringsanlæg, om dét måske var noget der skulle indkøbes samlet. Peder Nørgaard underrettede om de nye prøveudtagnings regler.Formanden sluttede aftenen af med at takke Peder Nørgaard for hans store indsats gennem 40 år.

Beretning og regnskab kan hentes på hjemmesiden Sevelvand.dk.

Udskiftning af målere og aflæsning
Udskiftning af målere
Screening for pesticider
Referat fra generalforsamling på Sevel Kro d. 21/3 2017
Der var mødt 55 deltagere.
1. Velkomst ved formand og valg af ordstyrer. Per Hansen valgt.
2. Formandens beretning.
Der henvises til beretningen andetsteds her på siden.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
Der henvises til årsrapporten andetsteds på siden.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen er Frede Nørgaard, Poul Erik Andersen og Per Bjørnkjær.De to førstnævnte modtog genvalg. I stedet for Per Bjørnkjær blev Bodil Jakobsen nyvalgt.
Der var genvalg af suppleanterne Erik Mejdal og Niels Chr. Jepsen.
5. Valg af revisorer
Søren Færk og Lars Frederiksen blev genvalgt og ligeledes suppleant Knud Madsen
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Eventuelt.
Enkelte kommentarer og ros fra Hans Linde.

Konstituering efter generalforsamlingen.
Formand - Frede Nørgaard
Næstformand - Bodil Jakobsen
Kasserer - Peder Nørgaard
Sekretær - Niels Krogager
Vandværkspasser - Poul Erik Andersen
Bodil stiller op til bestyrelsen i det evt. kommende vandråd for Holstebro kommune.

Korvarig vandafbrydelse mandag d. 15. aug.
Uddrag af protokollens referat fra generalforsamling 22-3-16
Formanden Frede Nørgaard bød velkommen til de 41 fremmødte, som efterfølgende valgte Per Hansen til aftenens dirigent, og dette hverv blev varetaget på bedste måde.
Næste punkter var formandens beretning og kassererens regnskab, som kan findes andet sted her på siden (under fanen “om os”, nederst “generalforsamling”, og derunder begge de nævnte). Begge blev godkendt.
Under valg til bestyrelsen blev Niels Krogager og Peder Nørgaard genvalgt. Genvalg også til suppleanterne Niels Chr. Jepsen og Erik Mejdal, revisorerne Lars Frederiksen og Søren Færk. Som ny revisorsuppleant valgtes Knud Madsen.
Bestyrelsen havde stillet forslag om generalforsamlings fremtidige form. Forsamlingen vedtog, at man, så vidt muligt, selv medbringer udskrift fra hjemmesiden af, hvad man ønsker: dagsorden, formandsberetning og regnskab. Disse skal så forefindes på hjemmesiden 7 dage før generalforsamlingen. Der vil være 15 sæt til dem der har glemt, eller ikke har mulighed for selv at udprinte.
Hvad angår det kulinariske, bestemte forsamlingen, at man fortsætter med værket som vært, (os alle selv 370 ) til spisningen, men at man selv betaler drikkevarer.
Dette var i hovedtræk generalforsamlingens punkter. Derefter gik man over til den stegte flæsk med kartofler og persillesovs.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med genvalg på alle poster.
Formand:   Frede Nørgaard,   næstformand:  Per Bjørnkjær,   kasserer:  Peder Nørgaard,   sekretær:  Niels Krogager og vandværkspasser: Poul Erik Andersen

CVR nr. og betaling til vandværket
Ny boring
Målerudskiftninger
Generel information
For at opnå stor forsyningssikkerhed har vandværket i 2007 etableret et nyt rense- og filter anlæg, nødstrømsanlæg og sammenkobling med Herrup Vandværk.

Generel information fra vandværket:
Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at gøde din have, så alt gødning udnyttes. Begræns eller undlad brugen af sprøjtegifte.
Har du en sund have med en naturlig balance af mikroorganismer og smådyr, vil du også få sunde planter, og nyttedyrene er med til at holde skadedyrene nede.
En sund have er en have uden gift, hvor børnene kan spise jordbær uden sprøjterester. Har du en have uden gift, er du også med til at passe på vores, vores børns og børnebørns drikkevand.

Vidste du, at der bliver brugt omkring 100 tons sprøjtemidler i private haver. Haveejere overdoserer ofte, når de sprøjter.

Sevel bor vi ovenpå vores drikkevandsreserver. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi handler med omtanke i vores haver.
Men vi er så utrolig heldige at vores grundvandsreservoir er beskyttet af et, på intet sted mindre end, 15 meter tykt lerlag, som beskytter og afværger for nedsivninger direkte fra overfladen. Dette skal selvfølgelig ikke ses som en sovepude, men vi er heri bedre stillede end de fleste vandværker.

SÅ DERFOR:
Undgå al gift og sprøjtemidler og undgå så vidt muligt kunstgødning som er medvirkende til nitratforurening.
Det er også vigtigt ikke at hælde rester af maling eller kemikalier, olie fra maskiner o.lign. ud på jorden eller i vasken.

Er du landmand opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.
Vi skulle gerne blive ved med at kunne drikke vandet – direkte fra hanen.

Prisen på dit vand afhænger selvfølgelig af, hvilken teknologi vi har brug for på vandværket.
Hvis indholdet af nitrat eller sprøjtemidler i vandet bliver for højt, må vi investere i specielle anlæg for at kunne levere rent vand. Og så stiger prisen på vandet naturligvis.
Name: 20220225_140308.jpg.
Find vej til vandværket:

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net